Najlepsza Karma

Regulamin Punktowego Programu Lojalnościowego „Rabat na kolejne zakupy”

I. Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Uczestnik - klient posiadający konto klienta Sklepie Internetowym pod adresem www.najlepsza-karma.pl.
 2. Organizator - organizatorem Punktowego Programu Lojalnościowego jest ALL4U Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, przy ul. Szczegów 21, 30-694 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000529994, REGON 123199450, NIP 6793103524, kapitał zakładowy w wysokości: 5 000 zł.
 3. Produkty – artykuły, towary sprzedawane przez Organizatora za pośrednictwem Sklepu.
 4. Program Lojalnościowy – Punktowy Program Lojalnościowy „Rabat na kolejne zakupy” skierowany do Uczestników, organizowany przez Organizatora zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 5. Punkty – punkty przyznawane Uczestnikowi biorącemu udział w Programie Lojalnościowym i umożliwiające otrzymanie rabatu pieniężnego na kolejne zakupy w Sklepie Internetowym na warunkach określonych w Regulaminie.
 6. Sklep Internetowy (Sklep) - Platforma zakupowa do składania zamówień dostępna pod adresem www.najlepsza-karma.pl za pośrednictwem której Uczestnicy mogą dokonywać zakupów Produktów oraz brać udział w Programie Lojalnościowym. Dostęp do Sklepu Internetowego chroniony jest przez indywidualne login i hasło dla każdego Użytkownika. Za pośrednictwem konta w Sklepie Uczestnik ma dostęp do aktualnego stanu naliczonych rabatów oraz zasad Programu Lojalnościowego. Sklep Internetowy pozwala również na złożenie zamówienia z rabatem w Punktowym Programie Lojalnościowym.

II. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady przeprowadzenia oraz udziału w Programie Lojalnościowym, adresowanym do klientów Sklepu Internetowego www.najlepsza-karma.pl. Regulamin definiuje zasady przyznawania, wydawania, odejmowania, reklamowania i unieważniania punktów naliczanych w związku z zakupem produktów.
 2. Program Lojalnościowy realizowany jest od dnia 28.02.2023 r. do odwołania, o którym Organizator ma obowiązek poinformować w wiadomości mailowej minimum dwa tygodnie przed planowanym zakończeniem lub zmianą warunków i zasad programu.
 3. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.najlepsza-karma.pl.
 4. Dokonanie zakupu z uwzględnieniem rabatu pieniężnego oznacza jednocześnie zapoznanie się z niniejszym regulaminem i jego akceptację.
 5. Adres do korespondencji z Organizatorem w sprawach związanych z Programem Lojalnościowym, zwany dalej „Adresem Organizatora” to: biuro@najlepsza-karma.pl.

III. Warunki uczestnictwa w Punktowym Programie Lojalnościowym

 1. Udział w Programie Lojalnościowym jest nieodpłatny.
 2. Program Lojalnościowy polega na przyznawaniu Punktów Uczestnikom, którzy dokonują zakupów Produktów poprzez Sklep Internetowy i posiadają zarejestrowane konto w Sklepie Internetowym.
 3. Uczestnik zakładając konto w Sklepie Internetowym wyraża zgodę na przystąpienie do Programu Lojalnościowego.

IV. Warunki Punktowego Programu Lojalnościowego

 1. Punkty przyznawane są w zależności od:
  1. Wartości dokonanego zakupu, zgodnie z następującymi zasadami:
   1. Każdy Produkt ma przypisaną określoną wartość punktową.
   2. Do naliczania Punktów uwzględnia się wyłącznie wartość punktową przypisaną Produktowi. Do naliczania Punktów nie uwzględnia się kosztów dodatkowych, jak np. koszty przesyłki.
   3. Momentem przyznania Uczestnikowi Punktów w koncie klienta jest wysyłka zamówienia, z magazynu Sklepu Internetowego.
   4. W przypadku skorzystania przez Uczestnika z uprawnienia do odstąpienia od umowy sprzedaży Produktów, zwrotu zakupionych Produktów (o ile uprawnienie takie będzie mu przysługiwało) lub nieodebrania przesyłki z zakupionymi Produktami, Punkty przyznane za ten zakup zostaną anulowane.
   5. Organizator zastrzega sobie możliwość wyłączenia przyznawania Punktów za zakup niektórych Produktów, o czym poinformuje w opisie każdego takiego Produktu.
  2. Zasad odrębnego Programu Partnerskiego (szczegóły w regulaminie Programu Partnerskiego).
  3. Postanowienia Organizatora.
 2. Wartość 1 Punktu odpowiada rabatowi w wysokości 1 zł brutto.
 3. Uczestnik po zalogowaniu do konta klienta ma możliwość sprawdzenia ilości aktualnie posiadanych Punktów.
 4. Każda naliczona wartość punktowa jest automatycznie wykorzystywana w kolejnych zakupach, bez konieczności dodatkowych działań Uczestnika.
 5. Minimalna wartość zamówienia, uwzględniająca udzielone rabaty, musi wynosić minimum 1 zł brutto za każdy produkt.
 6. Nadwyżka udzielonego rabatu, która przekracza minimalną wartość zamówienia, pozostaje na koncie klienta do wykorzystania na kolejne zakupy.
 7. Punkty otrzymane w ramach Punktowego Programu Lojalnościowego sumują się z innymi rabatami.
 8. Punkty tracą ważność i nie mogą stanowić podstawy do żądania przez Uczestnika rabatu, jeżeli w terminie 365 dni od dnia przyznania Punktu w Punktowym Programie Lojalnościowym Uczestnik nie wykorzysta tych Punktów.
 9. Poza zawieraniem umów sprzedaży Produktów poprzez Sklep Internetowy Uczestnik ma również możliwość uzyskania dodatkowych Punktów w Punktowym Programie Lojalnościowym poprzez udział w odrębnych akcjach promocyjnych prowadzonych przez Organizatora lub jego partnerów - na warunkach wskazanych w danej akcji.

V Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu uczestnictwa w Punktowym Programie Lojalnościowym „Rabat na kolejne zakupy”.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 pkt. a RODO) wyrażona w chwili rejestracji konta klienta w Sklepie Internetowym podczas akceptacji regulaminu Sklepu oraz polityki prywatności.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Programie Lojalnościowym.
 5. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z Organizatorem za pomocą adresu e-mail biuro@najlepsza-karma.pl.

VI Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje związane z Punktowym Programem Lojalnościowym „Rabat na kolejne zakupy” mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora (ALL4U Sp. z o.o. ul. Szczegów 21, 30-694 Kraków) lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: biuro@najlepsza-karma.pl z dopiskiem „Reklamacja - Punktowy Program Lojalnościowy”.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie do 14 dni od ich otrzymania.
 3. O sposobie rozstrzygnięcia reklamacji Organizator powiadomi osobę składającą reklamację listownie lub pocztą elektroniczną, w zależności od sposobu złożenia reklamacji.
 4. Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne i nie wyłącza ani nie ogranicza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

VII Postanowienia końcowe

 1. Przed przystąpieniem do Programu Lojalnościowego Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem.
 2. Uprawnienie do skorzystania z prawa przyznanego na mocy niniejszego Regulaminu nie może być przeniesione na osobę trzecią.
 3. Program Lojalnościowy nie jest grą losową, w szczególności: loterią fantową, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, zakładem wzajemnym, ani żadną inną formą do której stosuje się przepisy ustawy z 19.11.2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.).
 4. Zasady Punktowego Programu Lojalnościowego „Rabat na kolejne zakupy” określa Regulamin oraz - w zakresie nieuregulowanym - powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.